Лоралелаш цIи яьларах

Доккха хатар да укх деношка Кемерове, «Зимняя вишня» яхача махбара салоIама цIагIа цIи а яьнна, хиннар. Масса Россе хоамбара кечалаш хьаяхачох, укхаза оарцанхошта цу хатарах венна кораваьраш 64 саг ва, царех 10, бер да.

Уж боацаш кхы а цIаро лозабаьча даьра човнаш яьча наха лораша дарбанца гIо даьд, хIаьта кхы а халагIбараш больнице дIабигаб. Царел совгIа мичав цаховш лохаш 16 саг кхы а ва гIишлон чу гIолла.
Белгалде деза, март бетта 25 дийнахьа Кемерове «Зимняя вишня» яха махбара салоIама цIа даьга хилар. Кемеровски областа МЧС викалаша беча хоамах, цIи дIайоаяьчул тIехьагIа цIа даьгача юхедиса урадагIа бIоагIий а, пенаш а дIа-хьа доахаш кхы а биса нах лохаш ба оарцанхой.
Кемеровски областа Губернатора гIонча волча Чернов Владимира беча хоамах, дукхагIа цIи яьнна хила тарлуш я батутни бассейн болча берий майдан тIа. «Гучох, цу чу яьнна цIи дIайовргйолаш кхоачам а хиннабац, цул совгIа сигналезаце нахага цIи яларах бола хоам а баьбац. Цудухьа махбара салоIама цIен болхлой шоай бе бийзаб нахага цIи яьнна хиларах бола хоам», — аьнна белгалдир Чернов Владимира.
Цу гIулакха хьаькъе, лартохкача комитета кхаь статьях уголовни гIулакх хьадаьд: валар хиларахи, цIияларах бола кхоачам лерттIа цахиларахи, хила деззача боараме кхерамзлен даькъе дIадехача тайпара гIо дар цахиларахи. Из гIулакх ший кара дIатIаийцад лартохкача комитета кулгалхочо Бастрыкин Александра. Цох бола хоам язбу Кемеровски областа МЧС сайта оагIон тIа.
ДIахо хоамбара кечалаша беча хоамах кхаь кино залех шиъ йиълагIча гIата тIара кхоалагIча гIата тIа Iочулийгай. МЧС кулгалхочо Пучков Владимира белгалдечох, из эггара халагIйола моттиг я цу цIияьннача доккхача цIагIа. Цудухьа эшачул совгIа кхы а ши тоаба оарцагIъяьккхай МЧС викалаша
ЦIи чIоагIа кхераме хIама я. Цкъа из хьалъяьлча ше лаьрхIа болх дIачакхбаккхалца дIайовц из. Цудухьа чIоагIа лоравала веза саг моллагIа цIиялар кхерам болча хIамах. Цу тайпара доккхий Махбара салоIама цIенош вай мехка а долаш да, наггахьа мара деце а. Цу моттигай даьшта, кулгалхошта кердадаккха лов сона, цу тайпара хIама хьахила лоацца юкъ мара ца эшилга. Из хургдоацаш, хIанззе а дIаоарцагIдайна цIи цаялийтарах бола кхоачам лерттIа бий хьажа деза вай.
Из доацаш кхы а дукха моттигаш я, Iаьдало наха хьалхашка декхар а оттадаь цар кхоачаш динза даргдоацаш цIияларах йола кхерамзле цар Iалашъе езаш. ХIараненна ховргда ше кулгалдеча хьежача ший моттиг цу гIулакхо дIабеха кхоачам болаш я е яц. Нагахь санна еце хьае еза из. Ца йой, Дала ма дахьалда, кхоана цхьа хIама хьанийслой Iаьдало бехктокхаме озарал совгIа, наха а Далла а хьалхашка жоп дала дезача оттаргва цу гIулакха бехке вола саг.
«Интерфакс» агенствос беча хоамах Кемерово бахархой март бетта 25 дийнахьа махбара салоIама цIа даьгача даьра човнаш хиннача унахошта цIий дIадалара йолча пункта хьалхашка Iура денце йоккха аргIа а елла дIаайттаб: «Март бетта 26 дийнахьа Кемеровски областной цIий дIа-хьа доттара йолча юкъарчен хьалхашка Iурре хьабола а бенна цIий дIалуш ба шахьара бахархой. ЦIий кхоачам болаш дале а унахошта гIо де чам болаш дIабаьхкача нахагара цIий дIаэцаш болх беш ба юкъарчен болхлой», — аьнна язду, «Интерфакс» Агенствос шоай хоам бара сайта тIа.
ДIахо цар беча хоамах ер кIира чакхдаллалца цIий дIадала чам бола нах, унахошта из хургдолаш дIабех, цIий дIа-хьа доттара йолча юкъарчено. ХIаьта могашал лораяхарах йолча департамента кулгалхочун гIонча волча Брежнев Александра яхачох, цIаро лозабаь больнице бадача нахах дукхагIбараш цIий эшаш бац, хIана аьлча уж доагамах хиннача отравленех цамогаш хинна ба дукхагIбараш.
ГIулакх мичча тайпара дале а могаш боацача наха, шоай аьттув бола новкъостал де кийча болаш хьувзаш ба нах. Из мо хIама хилча нах орцагIбовла, дика да из, эшаш гIулакх а да. ХIаьта, цу лагIа тIара ваьнна из дош кIезига кхы тайпара дашха лов сона дIахо.
Дерригача дунен тIа санна, хьашт дале геттара дукхагIа а, наха цхьа хIама тIакхаьчача чехка оарцагIа довлаш оамал йоал гIалгIаех. Нагахь санна цIияьнна цIа, йол, тика даьгадале шоай болча кхоачамца цу зе хинна воаллача сага новкъоста а ду вай. Маьл хургболаш а де дезаш а гIулакхаш да уж. Бакъда, кхыча хана, кIеззига хьалхагIа из мо дола хIама хьахила гарга долча хана дукха теркам биц вай. Вай даьша яхад: «ЦIи кIура балале йоае еза», укх кицагахьа ловш яр доххьал цIи а йоацаш кхыдола хIамаш дале а, хIанз укхаза геттара доаладе мегаргдолаш ший маIан долаш кица да из.
Вайна ховш ма хиллара вай мехка а дукха нийсденнад, цIи яьнна нах боагаш а леш а хьал. Цул совгIа зIамига бераш цIарах доагаш а моттигаш нийсъенний вайцига. Деррига а вай мелал бахьан долаш, воашта ханнахьа цIиялара дохьала кхерамзле Iалаш цаяр бахьан долаш нийсденнад вайна уж гIулакхаш. Цудухьа, хIанзе а дIаоарцагIваьнна, базар лелаечо базар тIа а, тика лелаечо тика тIа а, ишколашка, спортзалашка, больницешка а иштта кхы дIахо нах бахаш, Iеш, болх беш мел йолча воаша доал деш мел йолча моттигашка а лаьрххIа хьежа цу тайпара цIи яьнна унзара хатар воашта хургдоацаш оарцагIа довла деза вай.
Цу Кемерове хиннар. Цига яьннача цIарах 64 саг веннав, кхы а могаш боацаш даьра човнаш я больницешка бадараш ба. Дукха нах ба уж. Цхьа саг хьакхевеш мел дука къахьегадеза хов вайна. Из мел дола хатар, хIанз вайна хьаховчох цига нийсденнад, цIара дохьал кхерамзле Iалашъяра волча къаьстта цхьан болхлочо ший болх бизза кхоаччаш хьацабар бахьан долаш. Цу мо долча хIамаех хьокхам а хулаш воай кхоачам боацараш дIадахарца лорадала ха деза вайна.
Бусалба Iилма дийшача наха хьаяхачох ше тIаэттача хIаман бехктокхаме ва хIара саг. Даьла салам хилда цунна, вай Пайхамара а аьннад: «ХIаравар Iу ва шох, хIаранега ший Iулах хоаттаргда». Из кхета а деш воаш дола моттигаш лорае еза вай.
ХIама хьахинначул тIехьагIа де хIама дац из дIадаккхар мара, цудухьа из хургдоацаш ханнахьа тохадала деза вай, во-воаш долча.
Кемерове бахархошта тIакхаьчар хала хIама да, царца цар бала бекъаш гIайгIа ю аз. Дала из мо дола хIама кхы царна а е цхьанна дунен тIарча сага а тIа ма кхоачийталда.

Матенаькъан Илез

№ 44 (11980), шинара, 27 март, 2018 шу, вторник, 27 марта 2018 года

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *