Яккха йиш йоаца цIи

Беламе дувцар

Дукха нах ба района амбулаторе готтача коридора чу. Лораш хьабаьхка а цар шоай болх дIаболабаь а дукха ха яц. HaIapax доаллача зIамигача корилга хадданза бIарахьеж цхьабараш, вокхар сатийнна цхьацца хабараш а дувцаш ха лоацъю. Корилгах арахьеж кIайча кисе йовлакх тулла безаме кхалсаг. Массарел хьалха лаьттача, цхьа шу даьнна хургдола бер мархIадоаллача кхалсагага хетт цо:
– ЦIи фуй?
– Тайпан цIи яхий Iа?
– Тайпан цIи-м дIаязъяьй. ЦIи фуй?
– Iайшет.
– Бера цIи ях аз-м?
– Са цIи мегаргьеций цига?
– Цамогашдар бер деций? Цун цIи еза.
– Вададай! ХIанз фу дергда?
Шийна тIехьашка латтача кхалсагага юхахьеж Iайшет.
– ЦIи йоацаш ва из, яьй?
– ЦIи йоацаш-м хила йиш мичай укхан…
– Iайха мукъагIа фу оал Iа цох?
– Аз-м кIаьнк ма оалар укхох…
– Iа дIаалал из, – шийна тIехьашка латтача кхалсагага юха а йийрза, хьесталу Iайшет.
– Сона-м мича хов цун цIи фуй, – яхаш, баламаш увз вокхо.
– Къонахчун даь цIи я-кх укхан а, – йоах Iайшета, кхалсага лерге а яха.
– Вададай, аз мишта аргда из? – йоах кхалсаго цец а яьнна. – Тхачун даь-даь-веший воI ма вий из цIи йолаш.
– ВанагIа, фуд ер? – яхаш, цецъювл нах дIаязбер. – Хьай кIаьнка цIи кхаба езаш я хьо?
– Са вац ер. Са валаре-м тулларг мича яр из цIи. Тха йиший ва ер. Из могаш йоацандаь се енаяр со ер воалавеш.
Цхьан юккъа кхалсага хьажаюкъе боаллача шода бIарахьеж Iайшет.
-– Йистедовла, яьй! – йоах коридора чу латтарех цхьан къонахчо. – Шоай цIагIа кхоабаргья цар цIераш.
– Укхо цIи хьа ца аьлча йоалий со йисте? – йоах нах дIаязбеча кхалсага.
– «Цубуъ» ва аьле дIаязве, – аьнна, кора хьагарга воагIа къонах. – Фу бе ва из?
Коридора чура нах белалу. Раьза йоацаш царгахьа юха а хьаже, фу дергда аз, аьлча санна, шийцарча кхалсага бIарахьож Iайшет. «Хьо укхаза ца латтаре-м, дIа ма аргдарий аз укхун цIи, – йоах цо ше шийца. – Маьр-даь цIи яьккхар аьнна, Iа арадаккхар ца кхераре-м, цаI ма дергдарий аз».
– Фу саг я хьо, яьй? – аьнна, корах хьайистхиннача кхалсага юкъагIйоах цун уйлаш.
– ТIа ма чувхал хIанз! – йоах Iайшета. – Укх итт шера ца яьккха цIи хIанз яккха йишйий сога? Iа йоаккхаргьярий са когаметта хье хилча?
– Йоаккхаргьяр, даьра, аз-м.
– Аз-м йоаккхаргьяц.
– Йоаккхаргьеце, юхаяла тIехьаш-кахьа! Уж мел латт нах хьога хьежаш латт хьона!
Iайшет корагара хьаяла аьнна хьахьовззашехьа, цхьан ха яхача кхалсага хоатт:
– Кхалсаг, мичара я хьо?
– Хьуна-Отарашкара ма яр со я-м…
– Со а я Хьуна-Отарашкара. Сона ха мег хьа маьр-даь цIи. Хьанга я хьо маьре?
– ХIанз Iа фу дувц? – яхаш, вел «Цубуъ» ва аьнна дIаязве яьха къонах. – ДIааала йиш йий цун цIи?
– ЦIимхаро цунна бIара а хьаже, коридора чура дIачувоалача цхьан наIара пIелг тIахьожабу Iайшета.
– Цу чу вагIача лора цIи я-кх цун.
– Лора цIи-м Иван ма йий! – яхаш, аракъалъухаш вел къонах. Нах а бел.
– Фу Иван ва Iа вувцар? Бегаш бе воалл хьо? Вайнаьха лор ва аз вувцар-м. Iай цу чу ваьгIа.
Коридора чура нах юха а белалу. Царгахьа кулг а лостадийя, Iайшета дIагаргайода ха яха кхалсаг. Лерг дIахьокх цунгахьа.
– Согахьаалал, шорттига. Миштай хьа цIен-даь цIи?
Iайшета, бIаргаш цIенъюкъе Iо а лекха, шорттига аьлар:
– Пайхамара цIи йолаш ва-кх из.
Iайшета шорттига аьннадале а, дIахезар коридора чу латтача наха.
– Пайхамара цIи? МалагIча пайхамара? – хаьттар массехк оазо. – Мухьмад-пайхамареи?
– А-а, – аьнна, корта лоастабир Iайшета.
– ТIаккха? Сулейма-пайхамар?
– Из а вац.
– Дауд-пайхамар? – аьлар цхьанне.
–ХIанз а ханзар…
– Хизар-пайхамар!
Iайшета ела а къежа корта лостабир.
– Муса-пайхамар…
– Из а вац.
– Iийса-пайхамар?
Корта лостабир Iайшета.
– Иисус Христос вий из? – хаьттар лакхача къонахчо.
– Iай, са Даьла, из-м кераста пайхамар ма вий! – аьлар Iайшета унзаро бIаргаш а лекха.
– ТIаккха малав хьа из ва? – тIачайхар лакха къонах.
– Ший кIаьнка урс хьакха венар малав? – хаттара духьала хаттар отадир Iайшета.
– Мишта урс хьакха?
– Иштта гIурбан-бетта… Бе устагIа а боацаш висав цхьа пайхамар, тIаккха ший кIаьнка урс хьакха веннав. ТIаккха Далла из дIа а хайна, цо Жабраьил-малайк дайтад устагIа бахьаш. Хезадеций шоана из?
– Хезадар из-м! – аьнна, кулг лостадир лакхача къонахчо.
– Iай, са Даьла, кулг лестаду, хIай. Даьлах а кхерац, – унзаро бIаргаш лекхар Iайшета.
– ИбраьхIим-пайхамар хургва цо вувцар, – аьлар цхьанне.
– ХIаа! – аьлар Iайшета. – Иштта я-кх тхачун цIи!
– Ма товра Хьасана ИбраьхIим вале! – тIоараш вIашагIа техар ха яхача кхалсага.
– Ва-те! – гIадъяха цIогIа даьлар Iайшетага.
– Boa нах! – аьнна, кулг хьалдахийтар лакхача къонахчо. – КIаьнка цIи Хьасан хиннай шоана! ДIаховлда массанена а!
Коридора чура нах арккъалъухаш бел. Бакъда Iайшета уж теркала биц. Сихъенна нах дIаязбеча кхалсагага йоах цо:
– Хозий хьона? Жи, дIаязвелахь хIанз!

Бокнаькъан Ахьмад

№ 56 (11992), шоатта, 14 апрель, 2018 шу, суббота, 14 апреля 2018 года

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *