Лоралелаш

Дала шийх кхераш болча наьха къиношта гешдеш, цар дийхача хIаманна жоп луш, уж къиноех IоцIенабеш бола мархий бутт хьахиларца, шоашта марха дехка а даста а къаьста кхача Iалашбеш ба нахах дукхабараш. Хетаргахьа марха кхоабаш болча наьха наггахьа цIа хургдац сайранна марха доасташ кхачанна яа хурма йоацаш. Хурмаца марха дастар маьл болаш да аьнна доланда лелаю наха хурмаш марха доасташ. Дийшача наха а чIоагIа дувц кхыча хIаманца доастачул хурмайца марха дастар маьл болашагIа да, яхаш:
«Даьла салам хилда цунна вай пайхамара аьннад: «Оашош марха доастача хана хурмайца доасталда оаша, из беркат да шоана. Нагахьа, хурма кора ца йой хица доасталда оаша марха», аьнна. Цудухьа ший ма хулла хурмайца марха даста хьажа веза саг, цунгахьа вайна пайда ба, беркат а да», — йоах бусалба Iилма дийшача Йовлой Iабдуссалама.

Марха даста уж хурмаш ийерал совгIа, саг веннача таьзете дуача сагIа юкъе уж хилийта уйла йолаш дукха ийю, наха шуне IотIаувттаергйолаш. Цул совгIа шоай веннача сага тIера сагIийна дIа-хьа а екъа, ахча дале ийце хьа а яй. Дукха ха йоаццаш иштта цхьаннахьа саг веннача таьзетера, сагIийна шоай веннача сага тIера жуврах даь хьовлеи хурмаши енаяр тхона наха. Хурмаш чуйоахкача кIопилга тIа даь йоазув деша со волавелча зийр аз, уж хурмаш йохка лаьрхIа дIахьоарчаяьча наха даь кIалхара йоазув дIакъайла а доаккхаш цу тIа керда йоазув тIа а долаш этикет деллалга. ХIаьта этикето деррига дIакъайла а ца доаккхаш диса йоазув дIадоадеш улув гIолла сома шаькъа къалоам хьекхабар из гургдоацаш. IотIалотадаьча этикета тIа яздаьдар, хурмаш 2019 шера март беттага кхаччалца яа йиш йолаш я, аьнна.
ХIаманца чам болча сага хала ма дий из морг дола хIама тесса дита. Цох сакъердам хинна этикет хьал а даьккха кIалха яздаь латтача йоазонга со хьажача, цу тIа яздаьдар, хурмаш 2017 шера сентябрь беттага кхаччалца мара яа йиш йолаш яц аьнна. Цох чIоагIа цецваьнна, сайна бовзача нахага а, шоай веннача сага тIера сагIийна уж хурмаш дIалуш болчарга а хоам баьбар аз ишта моттиг я, аьнна. Цу хана геттара айдаь дукха дийцар из дош аз дIа-хьа мел хьоадаьчар. Бакъда, хурмай ха кхоачалуш яц, талхац уж яхаш къамаьлаш дувцараш а бар. Гулбеннача наха юкъе вар вай мехкал арахьара ийца уж хурмаш ена цхьа саг, цо а йоахар ишта моттиг нийсъенний ший хурмай ха чакхъяьнна.
Ши бутт совгIа ха я из аз яхар хинна. Бакъда, мархий бутт хьалоацаш а хилча, хурмашца марха дастар маьл болаш а хилча эцаргья-кх аз хурмаш аьнна тика чура ийца аз чуйихьача хурмаш тIа а хьалха сона бIаргадайнар мо этикет доаллар IотIалотадаь. Чехка из хьа а даьккха со хьажача цу кIалха даьча йоазоно хурмаш яа мегаргйола ха чакхъяьннай йоахар.
Иштта да хьал. Ха чакхъялар цаялар дIадаьлча а боккха тийша болх ба, уж хурмаш йохкачар шоай эцархошта беш бар. Нагахьа санна цу тайпара моттиг гучаяьнна хIама хилча моллагIвола эцархо ше мах беш йолча хIаман ха чакхъяьннаяле из лоравала бокъо йолаш ва. Цул совгIа мехка бIорахал кхоачашдеш из дIанийсде декхарийла а ва.
«Нагахьа санна, моллагIа хIама эцаш волча сага ше мах беш волча е мах баьча сурсата ха чакхъяьнна гучадоале, эггархьалха цо хоам бе беза цох, дохкархошка. ТIаккха из шоай тархеш тIара дIадаккха декхарийла ба уж. ХIама даа мегаш да аьнна белгалъяьча ханал тIехьдаьнна хIама цхьаккха дича а даа мегаргдац. Нагахьа, ийцачул тIехьагIа из хой эцархочоа юха а ваха из дIачу а денна ший ахча юха хьаэца бокъо йолаш ва из. Иштта из мо моттиг гучаяьлча цох бола хоам бе йиш я Роспотребнадзоре долчча тайпара из гIулакх IотIадилла каьхат яздирца, е телефон а теха дIайхача таках хоам бирца. Из мо хоам беш волча сага ший а тайпан а цIи белгалъе еза гIулакх тешшаме хургдолаш. Из хоам дIакхаьчача цу сахьате цигара болхлой дIа а бахе цу гIулакхага хьаже из дIанийса ду. Из доагIаш да 5 статья 4,5 пункта чу», – йоах эцархой бокъ лораерах йолча юкъарчен ФБУЗ, цIенон а эпидемиологи а юкъарчен дагаялархочо Албаканаькъан Мадинас.
МоллагIа гIулакх нийсделча корзагIваьнна кегавенна ца а хьовзаш, кхайка везача кхайка е ваха везача дIатIа ваха ший гIулакх нийсде деза сага. Цхьаволчо, из мо дола хIама шийна гучадаьлча, са фу бала ба аьле дут. Бала хила беза, лоравала а веза.

Матенаькъан Иллез

№ 73 (12009), ера, 17 май, 2018 шу, четверг, 17 мая 2018 года

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *