Устазах дола хьалхара йоазош

Вайна массанена дика бовзаш болча устазех цаI ва шейх Белхароев БатIал-Хьажа. Укх тIехьарча шерашка цох дукха яздаьд газеташ тIа, книжкаш тIа, республике а цул арахьа а арадувлача бе-беча журналаш тIа. Дийцад радио а телевидене а передачашка, дезача деношка нах вIашагIбетталуча моттигашка. Бакъда эггара хьалхарчарца цох йоазув даьр хиннав Клавдий Иванович Борусевич. Цу хана Сурхо тIара Хьажа ше а дийна хиннав. Дувцаш дола йоазув даь укх шера 125 шу дуз, хIана аьлча из даь хиннад 1893-ча шера. Из а дика бовзаш хиннавац, цо ше яхачох, БатIал-Хьажий овла, дезал, цудухьа цун вахар дизза дувцаш хиннадац цо даь хоамаш. ХIаьта а гIорваьннача вай мехкахочох долча кепайоазон юхьиг я ала деза Борисевича дIайолаяьр.

Иштта цхьаькха цхьа еза моттиг а я укх шера БатIал-Хьажий вирд доаккхаш болча наьха вахаре. Укх шера 155 шу дизад эггара хьалхара цун мурдех бола нах гучабаьнна а цар тоба даь а. Царна юкъе хиннаб Наьсар-Кертера, Сурхо тIара, Ачалкхера, кхыйолча моттигашкара нах. Тоба деш волча сагага, Устаза эггара хьалха хоатташ хиннарех да: «Хьайна дича мегаргдоацар, наха ца де чIоагIо йирий Iа?». ТIаккха мара из ший тоабан юкъевайташ хиннавац цо. Цхьадолча тайпай викалаш, БатIал-Хьажий кулг лоацаш, тоба даь хиннаб. Массане ца йоаккхе а, массехк сага цIи йоаккхаргья вай, иштта цун мурдех дIакхийттача наьха. Царна юкъе хиннаб укх тайпаех хьабаьнна нах: Цуроев Экий ИсмаIал, Цуроев Экий Махьмад, Албогачиев Элмарзий ГIаьзмахьмад, Албогачиев Идига Iаьла, Алиев Iаьлий Дугаро, Арапиев Яндарха ИбрахIим, Арапиев Идига МахьамадгIаьза, Арапиев Идига Шовхал, Аушев ГIайрбика МурцаIал, Аушев Юте Iаббас, Аушев Сипсой Мухьмад, Аушев Зубейра Махьмад, Богатырев ГIайрбика Осман, Зязиков Темарха Хоасбот, Зязиков Темарха Махьмад, Зязиков СиргIий СонтаIал, Костоев Алсбика Хьамзат, Костоев Мовсара Муси, Матиев Горвожа Г1ойтмари, Асланбеки, Сосланбеки, Нагоев Дреса ИбрахIим, Нальгиев Элбазкъий Идрис, Нальгиев Туркечун Iумар, Оздоев Чаде ГIайрбик, Толдиев Хьатой Къоасам, Точиев ГIуде Махьмад, Точиев БаIе Iаьла, Точиев Элжаркъий ИсмаIал, Точиев Бунхочун Ахьмад, Умаров Селечун СаIадал, Халухоев Мус-Хьажий Iисий, Хидриев БаIадала Махьмади Iаьлеи, Эстамиров Эстамира Эса, Муцольгов Чоке ИбрахIим, кхыбараш.
Таханарча дийнахьа уж дукхагIа баха моттиг а БатIал-Хьажий зерат дола моттиг а СурхотIе я.

№ 87 (12023), ера, 7 июнь, 2018 шу. Четверг, 7 июня 2018 года

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *