Мархий бетта тIеххьарча деношка шин тайпан юкъе машар бир

Укх деношка, пхьа боалаш болча наха дIа-хьа къин тIера а байна дов дIадоалийташ моттиг нийсъелар МагIалбик шахьаре. Уж бар 7 шу совгIа йолча хана чухьа дIа-хьа йистхулаш боацаш ийгIа баьгIа ЦIечойи Мамергоеваши. ЦIечоша Мамергоевашта пхьа буташ къахетаме вIашагIкхетар хилар цох.

Нах тайна вIашкаболхача дакъалоацаш шинна а оагIорахьара 200 гаргга саг вар. Цул совгIа укхаза дов дIадоалача баьхка бар, ГIалгIайчен Мехкда Евкуранаькъан Юнус-Бек, мехка маслахьат тоабан доакъашхой, бусалба Iилма дийша нах, ишта МагIалбик шахьара а МагIалбика района а дай.
Мехка цIихезача Iалама сага Акиланаькъан Сайт-Хьусена гулбеннарашта хьалхашка йист хулаш аьлар Сийдолча Къуръана чухьа Дала машарбара тIехьа тIахьийхаб шийх тийшараш, хIаьта цу наькъ тIехьа болаш тахан ер дов дIадалийтад ЦIечоша, аьнна.
«Саг вер, чIоагIа хала, доккха къа да, хIана аьлча Къуръана чухьа хьаяхачох бехк боацаш саг веро, из вийначоа тIехьа пхиъ Iазап дахьа укх дунен чу а къемата дийнахьа а. Тахан езача хана ЦIечоша цIий дитар массаболча наха доккха беркат да», — аьлар Акиланаькъан Сейт-Хьусена.
ДIахо, ишта цIий дитар мел маьл болаш хIама да дийцар Албохчанаькъан Мухьмад-Хьажас. «Даьла салам хилда цунна, вай Пайхамара аьннад, бусалба наха юкъе машар бар, уж барт бигар деннеи бусеи деча Iибадатал дезагIа да, аьнна. Даьла духьа хилда акхар, шоашта халахетар даьча наха цIий дитар».
ДIахо Мехкдас баркал аьлар шинна а оагIорахьа из дов дIадалийтардухьа къахьийгача наха. Цо белгалдир цIий юкъе дежа нах тоабар, царна юкъера хьагIаш дIаяхар боккха маьл болаш а Даьла раьза волаш а болх хилар. Иштта цо аьлар, вахара бIаьхий поалхам, кIоарга хьаькъал наьха хаьл тоадалар ловш хьабаьхкача вай боккхийча нахагахьа да, аьнна.
Белгалде деза вай мехка маслахьат тоаба 2009 шера хьаяь хинна хилар. Цу хана денз хьа бIаьж наха юкъера доккхий а кагий а довнаш дIадаха аьттув баьннаб цар. ХIаьта укх езача хана чухьа шоашта халахетар даьча наха къин тIера а байна цIий дитарах боккха маьл хилба ЦIечошта. Даьла духьа хилда вай леладер.

Матенаькъан Илез

№ 89 (12025), ера, 14 июнь, 2018 шу. Четверг, 14 июня 2018 года

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *