Эздел эшаш да, даьра цIена газелаш а-м я иштта эшаш

ДукхагIча даькъе, балха водаш-воагIаш автобусаца е Газелаца ваха нийслу са. Цхьа наггахьа мара айса лоаллаш, машенаца наькъа аравалац со, хьаштдале сога из я а яц, цхьаннегара ца йийхача.

Укх деношка, ишта нах дIа-хьа кхувлаш, наьха наькъа хьашт кхоачашдеш лелача Газелаца ваха нийсвелар со, балха. Цкъарчоа, хьатIаенача газелаца ца ваха велар со, сов тиша а, хьатIайоагIаш шийца дахьаш тата долаш а из хиларагI. Бакъда, из дIа а яхийта цун тIехьа йоагIаргйолчунга хьежа со гайча балха дIакхача дикка тIехьавусаргволаш вар со. Цудухьа, сайна цунца ваха хала дале а, хьалчуваьнна сай моттиг хьа а лаьца Iохайр со Газела чу. Со воацаш кхы а кхалнах маIа нах багIар юкъарча транспорта чу, шоай гIулакха баха наькъа байна.
Наггахьа наькъа латта саг, лоаллаш волчо Газель соцайий хьачу а хайташ тхо долхаш, юртара ара а довлале «ткъайнг» аьнна хьалйизар машен. ТIеххьара хьачу хайнача кхалсагаца кхийна ши йоI яр, бакъда, цхьан сага хьачуха мара моттиг яцар Газела чу. Еце а дIатеIа-хьатеIа цхьа бахьан дIатар а бенна Iохайшар уж кхалнах. Цкъа марка вицлора шоана дIахайта, массаза санна кхалнах дукхагIа бар газела чу.
Юххьанца волавеннача хана аз хьоаха ма дарра Газель тиша а, цох мел йоалла оатхал эгаш яр ала мегаргдолаш таташ деш а, чу вагIа хала долаш тиша а яр. Цул совгIа, из еррига хьалйикъа дом бар чухьанахьа баьнна, моторо ду тата а дар ла ма могга цIогIа детташ. Цу тайпара из цхьа Газель мара яц аьлча бакъдац, из цаI мара ецаре геттара бакъахьа а дар, дукха я уж моргаш вай мехка лелаш.
Газела чу баьгIа нах, дешачо книжка а дешаш, хьожар телефона чу а хьожаш, водар эгIаз а водаш наькъа долхаш дар тхо. Цхьаннахьа бордюра тIехдовлача хана цхьа во тоссаенна ай а енна юха меттаэттар газель.
— Ва водитель, кIезига шортигагIа лалла ер машен, вайна тIехьа боагIаш замеш беце, — кхессар цхьан сесаго, раьза йоаццаш.
— Замеш-м аз тIехьа байтаргба хьона… хье раьза еце Iояла мара езац машена чура, саго низагIа хоаяьяц хьо! – хезар юха.
— ЗIамига саг, нийса да хьога цо яхар, машен кIезига шортагIа лалла, кхы дахча ийца водаш а мича ва хьо, — аьлар шоллагIйолча кхалсага.
— Шо дугачул дахча дахьар гIойлем-м яр сона, — аьнна тийр Газель лоаллаш хиннар.
Кхы цун дохьал дош а ца оалаш, шоашка да баьгIар кхалнах. Цунга къамаьл даь истий, шаккха а цун нана хила мегаргйолаш хана боккхий бар. Товш доаца, эзделаца доаца гIулакх дар цо гойтар. Шорттига, бехк ма баккхалаш аьнна из тийча даьннадар гIулакх, цун хила эхь а дацар цох. ГIалгIай зIамигача сагага хIаьта а товш дац шийл боккхагIболча кхалнахага царца нийсвала гIерташ яппараш яр. Цига чакхдаланзар из, долхаш да тхо дIахо.
— Ва са Даьла! – ийккхар цхьан йиIийга. – Дог во хилар мотт сона укхан, е тхьайсай ер?
Ийккха цунгахьа со дIахьежача, лувш йолча йиIий белаж тIа корта а болаш кхетам чура яьнна сийна енна, матар яха цхьа йоI ягIар. Чехка цун дегI хьалнийс а даь, пIелгаш чудаьха шерра цун баге а йийла фо чудахийтар цунна цхьан сесага. Лорал-пхьарал фуд ховчох тара яр из.
— Водитель соцаел машен! Яй кора хьадел, керда фо чудайтал укханна, шийга долчо хий дал! – Газела чу мел вагIачун тхьамада хинна хьувзар кхетам чура яьнначоа оарцагIъяьнна кхалсаг.
Массане а шоашка яхар дир, Газель а соцайир из лоаллаш волчо, кор а хьадийлар цу юхе яьгIачо. ХIа аьнна кор хьаделаше чутехар корах цхьа во дом, наькъа йиста тIара гIетта дом бар из чубенар, догIа дилхача хана баьннача хоттах малх IотIа ма хьажинге а баьнна.
— ДIакъовллахь, дIакъовл-лахь! Дом дика бац укхан, — аьнна, цу юкъа цхьанне шийга дIакховдаь хий моладаь, юхьах хий цискхаш теха хьаметтайоалайир кхалсаго йоI. Миска эхь хеташ елха озаелар.
— Фу хилар цох, хьаметтаерий из? – аьнна, ший газель дIахо лаьллар руляга вагIачо.
Хьаметта енача йиIийга, кхалсага, скорая помощь хьаехий вай аьлча, йоIо жоп далале цхьанне йоахар:
— Ма товра, хIанз вай из хьа а йийхача, ер Газель санна эгаш тиша а из хилча.
Цох сакъердам хинна белабелар нах.
ЙоIо лораш бехабезац а аьнна, юххера даха автостанце дIа а кхаьча дерригаш чура Iодайлар тхо, хIаьта Газель дIахо яхар, тхо санна цхьаькхаш кхыбола нах кхестабе. Тха-м аьттув бар Iуйре хиларах малх сов бIайха боацаш, къада-кх даттача дийнахьа цучу кхестабезачар.
ЙоIа дьар фу дар аьлча, сов чIоагIа йIайха а йолаш, Газела чу латтача демала садаха дегаза хеташ юхьа тIа кулг оттадаь яьгIа хиларах са декъадар цунна.
Шоана сох хета а, оаша сога хатта а тарлу, ер диррига дувцачул Газель лоаллаш волчунца къамаьл де а, из дIакхетаве а мегацарий Iа нийса доацачох, аьнна. ДIадувцар дIахозаргдолаш дацар цун лергаш, хозе а, дIахезар дIатIаэцаргдолаш юхьмараж хIаьта а яцар.

Матенаькъан Илез

№ 95 (12031), шинара, 26 июнь, 2018 шу. Вторник, 26 июня 2018 года

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *