Ломи, цогали

«Хьайбаех дола гIалгIай фаьлгаш» Оттадаьраш Д. Мальсагов, Б. Зязиков. Нохч-ГIалгIай книжни издательство, Грозный — 1961 шу.

Цамогаш хинна лом метта дижад. Цамогаш хиннача ломага хьажа ухаш хиннад деррига а оакхарий, хIаьта цогал, ломага хьажа а ца додаш, из далар догдоахаш лелаш хиннад. Цогал ишта лелилга хайнача берзо аьннад ломага:
— Хьо далар догдоахаш, хьога хьажа ца доагIаш ма лелий цогал, — аьнна.
ТIаккха, берзо шийна мотт техалга а хайна, эггара тIехьа цогал а дахад ломага хьажа. Ломо хаьттад цогалга:
— Хьо дукха хIана гайнад, цогал, сога хьажа ца доагIаш, со далар догдоахаш лийннадоли хьо?
— Хьона дарба хилда, лом. Хьо делча-м укх берзах ца вича кхы ве тхьамада воацаш ма дусарий тхо, аз мишта доахаргдар хьо даларга дог, хIана аьлча, хьо делча-м укх берзо са даккха а мича дутаргдар тхо.
Со-м хьона дарба лехаш лийннад, хьона духьал кулг даьсса да эхь хеташ, — аьннад цогало.
— ХIаьта, фу дарба денад Iа сона, хье ишта лийннадале? — хаьттад ломо цогалга.
— Хьона, даьра йоахар, йIайха йоллаш берза цIока тIакхеллача дарбане хургья, — аьннад цогало.
— Iа сона лелабер тийшаболх ба, — аьнна, дIатIакхийттача ломо борз е а йийна, хьаяьккха берза цIока йIайха йолаш шийна тIа а кхелла Iодижад. Ломо тIера цIока хьа а яьккха, цIийла керчаш, яла йоаллаш, етталуш уллача берзах ший бIарг кхийтача, цогало аьннад берзага:
— Шийга ца кхоачар дувцачоа иштта таIазар хул хьона!

№160 (12096), шоатта, 27 октябрь, 2018 шу/Суббота, 27 октября 2018 года

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *