Дика даьчоа во дар

Цхьан ара, гобаьккха лотаденнача къуха тIа, ше мичахьа баргба ца ховш, корзагIа баьнна хьувзаш хиннаб бIехал. Михо лесто байракх санна, таташ лелхаш йоагача йоархIий теркача аланца, Iаьржаь доагIача хин бирсача юхьига санна тата долаш, готлуш, вIашкакхоачаш латташ хиннай бIехал хьувза юкъ.
Гаьна воаццаш говрабаьрий хоавеннав цунна.
— Даьллахь, къонах, укх къизача Iожалах Iа со боаккхаре ма доккхача диках кхевергвар аз хьо!.. — аьнна, кхайкаб цунга бIехал.
Говрабаьречо гаьнаро бIаьха гебагIа дIакховдабаьб.
БIехал гебагIах хьаьрчча хьал а баьнна, цун фоартах хьоарчабеннаб.
Къамаргаш Iувда болабеннаб из баьречун…
— Эъ… хIанз фу де боал хьо, хIана Iувд Iа са къамаргаш? — хаьттад баьречо.
— Со даьра боал хьо ве!.. — аьннад бIехало.
— Айя… хIана вув Iа со, аз цIеро боагабечара Iоажалах хьалха ма баьккхабий хьо, — аьннад баьречо.
— Даьра вув ер дуне дика даьчоа во деш хьадоагIандаь, — аьннад бIехало.
— Сабарде, Iа яхар бакъдий хьажа, кхаьннахьа хоаттаргда вай, — аьннад баьречо.
— Мегаьд, хоаттаргда вай, — аьнна, мелбеннаб бIехал.
Яжаш йоаллаш цхьа гIийла говрг бIарга а яйна, тIабахаб ераш.
— Хьога хатта хIама дар тха, Iа ладувгIаре, — аьннад баьречо.
— Хьахаттал, фу дар шун из, — аьннад говро.
— Укх бIаьхача гебагIаца цIаро боагабечара, аз кIалхьарабаьккхаб ер бIехал, — дика даьчоа массаза а во деш хьадоагIаш да ер дуне, яхаш, къамаргаш а Iайдаь со ве гIерташ боал ер… Фуд хьа тхога ала, бакълуй ер? — хаьттад баьречо.
— Къона, могаш, дегIах низ боаллаш со йолча хана йоаца а яь, хIанз къаенна, цамогаш, дегIа низ бехача хана, араяьккхай со. Бакълув бIехал, дика даьчоа во деш хьадоагIа ер дуне-м, вийя дIаваккха Iа, — аьннад говро.
— Сабар!.. Фу де боал хьо?.. Шиннахьа кхы хатта ма дезий вай, — аьннад баьречо.
Маьлхе а баьнна, бижа уллача, гирзбеннача пхьара тIабахаб ераш.
— ЦIерага ца боагабайташ, Iожалах хьалха ма баьккхабар аз ер… — аьнна, мадарра дIадийцад баьречо.
— Бийсанна наб йоацаш, цIа-ков лораде сога низ боаллача хана лела а даь, тахан къаденна, гIелденна, дегIа низ беха со кIалдисача дийнахьа, ма гой шоана, со мича ул, арадаьккхад со — дика даьчоа во деш хьадоагIа ер дуне-м, дIаве Iа, — аьннад пхьаро.
— Кхы a чIоагIагIа Iайдай бIехало къамаргаш..
— Сабар!… Кхы цхьаькханахьа а хатта ма дезий вай! — аьннад баьречо.
Гаьна доаццаш додаш цогал бIарга а дайна, кхайка соца а даь, дIадийцад цар.
Халла, ца тешаш, увзалуш, хьатIаденад цогал.
— Хьога хатта хIама долаш ма дар тхо, — аьннад баьречо.
— Цо «тхо» аьлча, тешанза даьнна, дIа-юха хьажаьд цогал, кхы мала вола-теш укханца, аьнна.
— Хьо-м, хьо ма вий, кхы малав хьоца, мичав из? — аьннад цогало.
— Хьахьажал, гаций хьона укх са фоартах хьаьрча боалла бIехал? — аьннад баьречо.
— Гу-гу… — аьнна, юха а Iохайнад цогал.
— Хаттал, аз ладувгI шуга.
ДIадийцад баьречо ма дарра, из ше Iоажалах кIалхьара баккхар.
— Со кхетац Iа дувцачох, — аьннад цогало.
— Фу дича кхетаргдар-теш хьо, — аьннад баьречо.
— Из ше хиннача бесса хьадувца деза оаш сога, –– аьннад цогало.
Баьречо дIа а кховдабаь IобегIаб гебагIа лаьтта, бIехал цу тIа гIолла Iо а баьнна дIаэттаб. ТIаккха, хIанз фу де деза тха, аьлча санна, цогала бIарахьажад уж шиъ.
–– ХIанз а хьона фу де деза ца хойя, са-м дац хьона дала хьаькъал, — аьнна, цогал дIаийккхад, баьречо йийтта бIехал бийнаб.

Кийчдаьр Матенаькъан Илез

№198-200 (12133-135), шоатта, 29 декабрь, 2018 шу / Суббота, 29 декабря 2018 года

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *