Дувцараш

Къоал

Дахча а даьккха хьунагIара чувоагIача Iази, юрта йийсте дажаш долла вир хьа а лаьца, чу а дига ший вордах дIа а дежа, дахча чудахьаш воагIаш хиннав. Ер юрта чукхаьча вала воаллаш, вир лаха араваьнна, вира да тIакхаьчав укханна.
— Ва дIахеца из вир! Вошийна хьакхийца валларг, са вир лочкъадаь, хьай дахча чудахьаш воагIа хьо! – аьнна, шалта а яьккха тIаведдав Iазена, вир дола да.
— Сабар! Сабар! – аьннад Iазе. – Аз дIадувц хьона деррига.
— Ва жIалеца да валларг, сога фу дувц воалла хьо, са вир а дига? – аьннад вокхо.
— Сабар дел, сих ма лел, ладувгIал. Хьа коа чувена, вир дигадий аз?
— Дигадац.
— Кхий чура дигадий аз?
— Дигадац.
— Ара дIахийца леландаь, да воацаш да мотташ, аз хьа а лаьца, сай вордах дIа а дежа, айса хьадаьккха, сай дахча тIа а детта, сайна дахьаш воагIа-кх со, — аьннад вир дигачо.
— Да воацаш да яхалга фу къамаьл да, дажа дIахийца, доаллаш ма дий вир, ше доаллача даллийта мегаций Iа из? – дIатIавезвеннав вира да.
— Аьъ, — аьннад вокхо. – Из ше доаллача даллийтача аз дахча чу мишта дахьаргдар?
— Ай ва, са вирах тийша даьккхад Iа дахча, са вир хинна децаре фу де воаллар хьо?
— Хьо эгIаваьча къонахчун из долга хайна далларе аз дугарг-м дацар из, дахча чу цадарах. – аьннад вокхо, Iазе хаттара жоп а ца луш.
— Вир лочкъадаьчоа де доагIа таIазар хьаде деза хьона, — йоах вир долча дас.
— Мегаргда. Кхеле гIоргда-кх вай, хьо раьза вале, — йоах наьха вираца дахча чуденачо.
— Укхох хIама хургдац, ер шалта теха хьо ве ца вийча, — йоах эгIазвахача вира дас.
— Ай, ай, ма велахь, вир такха саг хургвац хьона, — йоах вокхо.
ТIаккха шалта бетта чуеллар вир долча дас.
— Сабардел, — йоах дигачо. – Аз дIакхетаву хьо. Дахча хьадаьккхар со вий, дахча са дий, ворда са йий, хIьатIадеттар со вий, гел техар со вий, чудахьаж воагIар со вий? Цхьа вир мара дий хьа из, деш хIама а доацаш дIахийца доаллаш ма дарий хьа из-м, аз хьалаьцадецаре кхычо дига хург ма дарий хьа из-м, хIаьта а раьза вац хьо сона, — кIалхарвала гIерт вир лаьцар.
— Из сона хац, — йоах вир долча дас. – Хьогара сона тоам боагIа, тоам Iа хьа ца лой, аз кхоана юртага дIавувцаргва хьо, са вир дигад аьнна.
— Ай фу дувц Iа яй, арара хьалаьца дIадигад аз ер.
— Из сона бе дац. Ца хоатташ дигача лочкъадаьрг ва хьо. Iа фу де деза хой хьона, хье сийдоцача валар хьайна ца дезе, аз яха тоам хьабала беза Iа.
— Фу тоам ба из? – кхетац вож.
— Аз хьога дIа-м аргда укх сахьате. Iайха дигар мо дола вир хьаэцаргда Iа сона – цаI да из, шоазлагIа-дале, ер дахчан ворда Iойоасаергья Iа са коа цхьан дийнахьа вира яа йоллеи, фуъэи, бахьаргба Iа.
— Сабар, сабар, ши цIокка яьккха ма воаллий хьо-м сона тIера, селла къиза хила мегаргвац, хала ма воаллий со се а.
— Мегаргда хIаьта, хьа бераш зIамига хиларах, аз вир эцийтац хьога. Ер дахчан вордеи, цхьан дийнахьа вира яа йоллеи, фуъэи, тханцига Iочухьо. Наьха хIама хьо тIакхувдаргвоацаш доакх аз хьогара доаккъар, — йоах вир долча дас.

Лочкъабаь устагIа

ВоIо лочкъабаь устагIа гуча а баьнна, кхело тIавийха хиннав да.
Ер цIагIа дIачуводаш, картах дIабийхка лаьттаб, укхан воIагара дIабаьккха устагIа.
Кхело воI къоала бехке ваьчул тIехьагIа, дас аьннад, кхелахошка:
— Ер латта воI а воацаш, дIа ара латта устагIа хинна балар са. Укх воIо тIадена эхь, цу устагIо тIадахьаргдацар сона.

Кхалсаг

— Кхалсаг, хозагIа малагIа хет хьона? – аьнна хаьттад йоах наха Цагенага.
— Тхоай сесаг хет-кх аьннад, Цагена, — дукха уйла а ца еш.
— Со мо волча къонахчо, йоалаергьярий, йийрча кхалсаг? – яхад шийх вашаш волча Цагена.

Хамхой Бекмарзий Дауд

№198-200 (12133-135), шоатта, 29 декабрь, 2018 шу / Суббота, 29 декабря 2018 года

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *