Полиглот хилар

Дукха метташ хар вай хана йоккха котало я. Нийса яьхад вай даьша: «Цхьа мотт ховр – цхьа саг, ши мотт ховр – ши саг, хIаьта вIалла цаховр — цхьаккха воацар». ТIехьарча хана каст-каста хоз дукха метташ ховш бола нах белгалбоахаш дола «полиглот» яха дош. Эрсий, гIалгIай, ингалсий – эггара чIоагIагIа эшаш наха Iомадеш дола метташ да уж, хIаьта тIехьарча хана хулача хоржамга хьажача, царна тIакхет итальянций а, гуржий а метташ.

Итальянций мотт вайна мичахьара бенаб? – хоаттаргда хийлане. ХIаьта из мотт Iомабе тахан таро хургьяцар, из мотт эздий ховш йола Йовлой Хяди вай мехка цIаена ецаре. Из Итале яха дукха ха я. Цар мотт цIена бувц цо, цу мехкарча наха юкъе яхалга хайташ. Из дукха ха йоацаш цIаера итальянций мотт гIалгIашта бовзийта уйла йолаш. Цар культура йовза дукха ха я, къаьстта цар кхача. «Пицца» яхача даара чам ца боаккхаш малав? ХIаьта итальянций грамматика таралест французски грамматикан. Дожарий система геттара атта я цар, къаьстача чаккхенашца хувцалу духхьал цIерметтдош. Фуд хьона хоза хетар цу метта чухь, хаьттача, Хяде йоах: «ГIетта дода илли мо, бай ба из мотт! Бакъда, гIалгIай меттал бочагIа бац са из!»
Хядена из мотт харал совгIа эрсий а, ингалсий а, гIалгIай а метташ дика хов. ГIалгIай мотт массаза хьалхарча метте лоаттабу вай хьехархочо. Итальянций мотт ха безам болаш, цу меттаца чам болаш кагирхой нийслу, цар аьттув ба из тахан цу йиIийгара Iомабе.
Метташта юкъе белгалбаьннаб ингалсий мотт. Тахан из массанахьа эшаш ба, деша воде, балха воде, кхыча мехка воде эггара хьалха хоатт из. ЕГЭ яха экзамен а я цу меттаца ювзаенна. Банка болхлой а, туризма говзанчаш а тахан из мотт Iомабеш ба. Хантыгнаькъан Iарби дукха ха йоацаш Петербурге А.И. Герцена цIерах йолча РГПУ яхача университете дийша а ваьнна, цIавера ингалсий метта кIоаргал дика яйза а, тахка а. Цо тахан къахьег из Iилма хьехаш, Iомалуш болчарна гIо-новкъостал деш: «Ши-кхо мотт хар тахан эшаш да, ткъаь цхьоалагIча бIаьшаре, дукхагIа метташ ховр аттагIа вахаргва», — аьлар Iарбе, шийна хов метташ белгалдоахаш.
Кхы малагIа мотт Iомабе таро я вай мехка? Хоаттаргда наха. ПхийттлагIча дийнахьа январь бетта вайцига хьайийлар гуржий метта курсаш. Уж дIахьоргьяр я, гIалгIай мохк безабенна, доттагIал чIоагде уйла-нигат долаш, вайцига ена хьаьша Мариам Хорава. Эггара хьалха из вай мехка ера 2011 шера «Таргим» яхача форуме. Цу хана, ший мохк санна, езаелар цунна ГIалгIайче. ДIаязбенна дукха нах ба, гуржий мотт Iомабе безам болаш. Эггара хьалха дешарче хьаеллача, цо гойтар ший мехка хетадаь фильм.
Дукха метташ ховча наха кхыча нахацара бувзам аттагIа лелабу. Цудухьа вахаре лоархIаме да цхьан меттал совгIа кхыдараш а хар. Бакъда, эггара хьалха ший мотт Iомабе беза, чIоагIа харца хургда цунгахьа эшам болаш, кхыбола мотт хьалхабаьккхача.

Новрузнаькъан Макка

№ 6 (12141), шоатта, 19 январь, 2019 шу / суббота, 19 января 2019 года

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *