Сагилги, мазилги

«Хьайбаех дола гIалгIай фаьлгаш», оттадаьраш Д. Мальсагов, Б. Зязиков. Нохч-ГIалгIай книжни издательство, Грозный — 1961 шу.

MoцaгIa-моцагIа, цхьа сагилги, мазилги хиннад вIашагIкхийтта, наькъа долхаш воашта ираз лохаргда вай, аьнна, барт а баь. Долхаш, долхаш, тIанийсденнад уж хьазилга хупI аллал болча цхьан Iаманна.
–– ДIадехьакхоссале, сагилг! –– аьннад мазилго.
— ДIадехьакхоссале, мазилг! — аьннад сагилго.
–– ДIадехьакхоссале, сагилг! –– аьнна, цIаькха мазилго оаллашехь а, сагилг кхоссабенна дехьабаьннаб.
Тоссабеннаб мазилг –– хьелабалцца Iамала чубахаб.
–– Жи, сагилг, –– аьннад мазилго, –– бахе хьакхийгара чо а бийхе, хьабаккхалахь со.
Бедда хьакха йолча а баха, аьннад сагилго.
— Хьакха маршкаш, чо ба сона, чо хьовззабаь сай новкъост хьа а ваьккха, цIагIоргбар со.
— Мегаьд, — аьннад хьакхо, — Iа сона попагара попий тIоара деха хIаьта.
— Ийккха попага бахаб сагилг:
— Поп маршкаш, попий тIоара дал, попий тIоара хьакхийна лургдар аз, хьакхас чо лургбар сона, чо хьовззабаь сай новкъост хьа а ваьккха, цIагIоргбар со.
— Мегаьд, — аьннад попо, — Iа сона тIахувшаргдоацаш кер соцаде хIаьта.
Хьийдда кер долча бахаб сагилг:
— Кер маршкаш, попа тIа ма хувшадалара хьо, попас попий тIоара лора сона, попий тIоара хьакхийна лургдар аз, хьакхо чо лургбар сона, чо хьовззабаь сай новкъост хьа а ваьккха, цIагIоргбар со.
— Мегаьд, — аьннад керо, — Iа сона котамгара кIориг еха хIаьта.
Бедда нана котам йолча бахаб сагилг:
— Котам маршкаш, цхьа кIориг я сона, кIориг кера лургьяр аз, кер попа тIа ца хувшаш соцаргдар, попо попий тloapa лургдар, попий тIoapa хьакхийна лургдар, хьакхо чо лургбар, чо хьовззабаь сай новкъост хьа а ваьккха, цIагIоргбар со.
— Мегаьд, — аьннад котамо, — Iа сона дайгара хьажкIий коана еха хIаьта.
Хьийдда доа болча бахаб сагилг:
— Доа маршкаш, хьажкIий коана я сона, хьажкIий коана котама лургьяр, котамо кIориг лургьяр сона, кIориг кера лургьяр, кер попа тIа ца хувшаш соцаргдар, попо попий тIоара лургдар, попий тIоара хьакхийна лургдар, хьакхо чо лургбар, чо хьовззабаь сай новкъост хьа а ваьккха, цIагIоргбар со.
— Мегаьд, — аьннад дайво, — Iа сона дахка соцабе хIаьта.
Бедда дахка болча бахаб сагилг:
— Дахка маршкаш, дайна саца, дайво хьажкIий коана лургьяр сона, хьажкIий коана котама лургьяр аз, котамо кIориг лургьяр сона, кIориг кера лургьяр аз, кер попа тIа ца хувшаш соцаргдар, попо попий тIoapa лургдар, попий тIора хьакхийна лургдар, хьакхо чо лургбар, чо хьовззабаь сай новкъост хьа ваьккха, цIагIоргбар со.
— Мегаьд, — аьннад дахко, — Iа сона диск соцаде хIаьта.
Хьийдда циск долча бахаб сагилг:
— Циск маршкаш, дахка бита, дахка дайна соцаргбар, дайво хьажкIий коана лургьяр, хьажкIий коана котама лургьяр аз, котамо кIориг лургьяр сона, кIориг кера лургьяр аз, кер попа тIа ца хувшаш соцаргдар, попо попий тIоара лургдар, попий тIоара хьакхийна лургдар аз, хьакхо чо лургбар сона, чо хьовззабаь сай новкъост хьа а ваьккха, цIагIоргбар со.
— Мегаьд, — аьннад циско, — Ia сона Iaттaгapa шурий чами беха хIаьта.
Бедда етт болча бахаб сагилг:
— Етт маршкаш, шурий чами бал сона, шурий чами диска лургбар аз, циск дахканна соцаргдар, дахка дайна соцаргбар, дайво хьажкIий коана лургьяр сона, хьажкIий коана котама лургьяр аз, котамо кIориг лургьяр сона, кIориг кера лургьяр аз, кер попа тIа ца хувшаш соцаргдар, попо попий тIоара лургдар сона, попий тIоара хьакхийна лургдар аз, хьакхо чо лургбар сона, чо хьовззабаь сай новкъост хьа ваьккха цIагIоргбар со.
— Мегаьд, — аьннад Iатто, — Iа сона мангалхочунгара аьла паркх беха хIаьта, гой хьалла маьлха боса воалл хьона из.
Хьийдда мангалхо волча бахаб сагилг:
— Мангалхо маршкаш, аьла паркх бал сона, аьла паркх Iатта лургбар аз, Iaттo шурий чами лургбар сона, шурий чами диска лургбар аз, циск дахканна соцаргдар, дахка дайна соцаргбар, дайво хьажкIий коана лургьяр сона, хьажкIий коана котама лургьяр аз, котамо кIориг лургьяр сона, кIориг кера лургьяр аз, кер попа тIа ца хувшаш соцаргдар, попо попий тIоара лургдар, попий тIоара хьакхийна лургдар аз, хьакхо чо лургбар сона, чо хьовззабаь сай новкъост хьа ваьккха, цIагIоргбар со.
— Мегаьд, — аьннад мангалхочо, — Iа сона сесагагара даьтта кхаба еха хIаьта.
Хьийдда сесаг йолча бахаб сагилг:
— Сесаг маршкаш, даьтта кхаба я сона, даьтта кхаба мангалхочоа лургьяр аз, мангалхочо аьла паркх лургбар сона, аьла паркх Iатта лургбар аз, Iaттo шурий чами лургбар сона, шурий чами циска лургбар аз, циск дахканна соцаргдар, дахка дайна соцаргбар, дайво хьажкIий коана лургьяр сона, хьажкIий коана котама лургьяр аз, котамо кIориг лургьяр сона, кIориг кера лургьяр аз, кер попа тIа ца хувшаш соцаргдар, попий тIoapa хьакхийна лургдар, хьакхо чо лургбар, чо хьовззабаь сай новкъост хьа ваьккха, цIагIоргбар со.
Сагилгах къа а хийтта, сесаго даьтта кхаба еннай цунна.
Даьтта кхаба а яхьаш, мангалхо волча бенаб. Мангалхочо аьла паркх беннаб. Аьла паркх бахьаш етт болча бенаб. Iaттo шурий чами бенаб. Шурий чами а бахьаш циск долча беннаб. Циск дахканна сецад. Дахка дайна сецаб. Дайво хьажкIий коана еннай. ХьажкIий коана а яхьаш котам йолча бенаб. Котамо кIориг еннай. КIориг а яхьаш кер долча бенаб. Кер попа тIа ца хувшаш сецад. Попо попий тIоара деннад. Попий тIoapa ийца, хьакха йолча бахаб. Хьакхо чо беннаб. Чо а ийца ший новкъост хьаваккха ер бахача, новкъост мазилг моццагIе бала а бенна, бийста а бийста, боаллаш хиннаб.

Кийчдаьр Матенаькъан Илез

№ 10-11 (12145-146), шоатта, 26 январь, 2019 шу / суббота, 26 января 2019 года

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *