Берзеи, цогалеи наькъа каьхаташ

«Хьайбаех дола гIалгIай фаьлгаш», оттадаьраш Д. Мальсагов, Б. Зязиков. Нохч-ГIалгIай книжни издательство, Грозный — 1961 шу.

Берзои, цогалои шоайла доттагIал даь хиннад.
Цкъа борз лее дагадехача цогало аьннад цунга:
– Борз, юрта гIо вай шиъ.
– Мишта гIоргда вай, еттарг ма йий вайна, – аьннад берзо.
– Аз каьхаташ доахаргда вайна шиннена, – аьннад цогало берзага.
– Мегаьд, – раьза хиннай борз.
Цхьан дийнахьа юрта дахад цогали, борзи. Ераш шиъ юрта йисте кхаьчача денз жIалеш лета доладеннад акхарех. Юрта юкъе кхаьчача кхы а бирсагIа леташ жIалеши, xIapa воагI-воагIачо детташ хьокхарчи хиннад. Цогал берза кIал лачкъаьд, цудухьа тох-тохар берза кхеташ хиннай. Ше геттара са тоха ца могаш халача эттача берзо цогалга аьннад:
– Цоги, дIахьокхал акхарга вай наькъа каьхаташ.
– Аз хьанга хьокхаргда уж ераш воагI-воагIар латаш хилча? – аьннад цогало.

№ 18-19 (12153-154), шоатта, 9 февраль, 2019 шу / суббота, 9 февраля 2019 года

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *