Сигала лийнна саг

Геттара къона волаш, аз язъяьча байташта юкъе яр укх тайпара стихотворени:

Сигалалелар ва со югаргйолаш,
О ма чIоагIа вашаш ва из сох!

Из мишта ваш алал, дукхаяхарг,
Лаьтта лела со а ца вашача хьох!?

Вай къаьнача поэта а прозаика а Ведзижев Ахьмада хоза хийттадар уж мугIараш. Из ше а сатирик-юморист хиларах дар мотт сона из. ХIанз из стихотворени сона дагайохара бахьан да, вай къамах хьабаьннача наха юкъе дукха дог-майра, шоай гIулакх довзаш сигала лийнна (лётчикаш) нах хилар. Масала, тIема хана шоашта хьалхаш-
ка латта декхар тIехдика кхоачашдеш чакхбаьннарех ба Костоев Ширвани, Оздоев Мурад, Арчаков Хасолта, Мальсагов Ахьмад. Маьршача хана цIихеза лётчикаш бар Осканов Сулумбик, Хашагульгов Мухьмад.


Укх деношка 70 шу дуз Хашагульгов Элмарзий Мухьмада. Из Яндарера вар. ЦаI да новкъа: из вайца воацаш хилар. Диъ шу хьалха вайцара къаьстар нах кхувлача самолёташ тIа болх беш хинна Хашагульгов. Iоажала болх, вай фуннагIа дувце а, сага юхатоха йиш йолаш бац. Элмарзий Мухьмад ваь хиннав 1950-ча шера Киргизе, ховш ма хиллара, из я вай мехках даьха хинна ха. Школе дийшачул тIехьагIа, из деша отт Керменчугски лётчикий училище. Из яьккхачул тIехьагIа нах кхувлача самолёташ тIа болх баьб цо Шолжа-ГIалий тIа. Вай республика хьаяьчул тIехьагIа, Сипсой-ГIалий тIара «Магас» оала аэропорт хьайича бакъахьа хеташ, из дош гIоттадаьр хиннав Хашагульгов Мухьмад. Цул совгIа, цунна кулгал деш а хиннав из 2001-ча шера денз. Кхыча балхаш тIа хила а вийзав цун. Шолжа-ГIалий тIарча а Нальчикерча а аэропорташка лела самолёташ маьрша леларгйола гIулакх Iалашдеш хиннав вай мехкахо. Цул совгIа, цо болх баьб, къахьегама а вахара а Iалашон министерствон цхьан отдела кулгалхо волаш.

Цо хьийгача къин мах беш, 2004 шера цунна еннаяр «КарагIдаьннарех» яха орден, кхыдола паччахьалкхен совгIаташ.
Кхелхав Хашагульгов 2016 шера ноябрь бетта.

Вай кагийча наха, тIехьа тIадоагIаргдолча ноахалашта хоза масал хургда аьнна хет сона цун вахарах.