Skip to main content

ЦIера кхерамзленах болча кхуврча болхлоша, ветераний ЦIен хьал тахкар

ХIара денна, ший болх чIоагIбеш я вай мехкара МЧС. Дукха нах хулача моттигашка ухаш, цигара цIера кхерамзленца дувзаденна хьал мишта латт хьожаш, болх дIакхухь цар. Бераш салоIача лагерешкара хьаболабенна, хIанз уж кхаьчаб СурхотIарча ветераний ЦIагIа.

Бахьан-цIаьхха цIи яьнна хатар хьовзе, цун духьале яра хьал, мишта латт тахкар. Назрановски района пожарни тIахьожама инспектор волча, Оздой Руслана техкар, цу мугIарера лоархIамедараш. Массала — цIи яьнна хатар хуле, из дIайоае хIамаш йий, автоматически сигнализаци болх беш йий, из хатар хилча, нахага хоам бе безача гIулакха хьал мишта латт, иштта, цIераш хьулавенна аравоала моттигаш мишта Iалашъяьй.

«Дукха нах хулаш йолча моттигашта тIахьожам лакха хила беза. Таханара тха декхар- хатар хьаотталехьа, из хургдола бахьанаш юстарадахар, цIаьхха цIи яьнна хIама хуле, наха, корзагIбаьнна ца а хьовзаш, эггара хьалхарча юхьанца шоай де дезар хьалхадаккхар. Нах лорабара тIехьа дIакхухьаш ба ер болх», — аьлар МЧС болхлоша.