Skip to main content

Са Къахетам хургба хьона

Эзар бийсал язагIйола, Лайлатил-Къадри бийса

Лайлатил-Къадри яха бийса, Пайхамара (Даьлер салам-моаршал хилда цунна) хьадисашкара лаьрхIача, мархий бетта тIеххьарча итт бийсана юкъе йоагIаш я аьнна да. Вай Пайхамара (Даьлер салам-моаршал хилда цунна) тIеххьара уж итт бийса лораеш хиннав.

Цу тIехьа вай декхар да, низ дIа ма кхоачча, укх мархий бетта тIеххьара итт бийса лораяр. Маьждиге дукхагIа ха йоаккхаш, Даьлагара дикадар дехаш, ламазаш деш, КъорIан дешаш. Маьждиге ваха вIаштIехьдоацачо, ший цIагIа, бийсан хьалгIотташ, каст-кастта сунната ламазаш деш, ха дIаяхьар геттара а деза лаьрха да. ХIана аьлча, Даьла къахетам эггара чIоагIагIа адамашта гарга боагIа ха я из, Дала дуIана жоп лу ха я из.

Цу бийсашка, Пайхамар (Даьлер салам-моаршал хилда цунна) кIаьдвенна воацаш, цхьа вей хулар, йоах. Наха Iибадат деш аттагIа хургдолаш.

Мувса-пайхамара (Даьлера салам хилда цунна) лайлатал-къадри бийсах лаьца Ше Даьлаца къамаьл деча хана, аьлар йоах: «Са Даьла Хьона дIагарга фу дича вогIаргвар со», аьнна. Сийдолча Дала аьннад цунга, Сона хьо хьагарга вар да хьона, цу Лайлатил-Къадри бийсана сома а ваьнна сона Iибадат дойя, цу бийсан Сона Iибадат даьр воагIаргва шийна гарга.

ТIаккха Мувса-пайхамара (Даьлера салам хилда цунна) аьлар йоах: Хьа къахетам фу дича хургба. «Са Къахетам хургба хьона» — аьлар йоах цунга Дала, Лайлатил-Къадри яхача бийсана, цхьан мискача сагаца къахетаме хина волча сагаца«. Из фу яхилга да аьлча, мискача сага дог хьаьста, цунна сагIийна хIама денна саг ва из.

Мувса-пайхамара (Даьлера салам хилда цунна) аьлар йоах Даьлага: «СирттIаьх дехьвала ловра сона, фу дича тIехваргвар со цунна?» Дала аьннад цунга «СираттIаьх тIехвалар хургда хьона Лайлатил-Къадри яхача бийсана мискача сага сагIийна хIама луш волча сага».

Мувса-пайхамара (Даьлера салам хилда цунна) аьлар йоах:  «Хьо раьза вергвар аз, Са Даьла, хIаьта, Хьо раьз хургволаш фу дича бакъахьа дар аз?».  Дала аьлар йоах, цунга: «Цу бийсанна ши ракиIат суннат ламаз даь волча сага со раьза ма хургва».

Тоавала нигат а долаш, ше леладьча воча хIамашта дехке а ваьнна, Даьлегара нийссача новкъа ваккха со, аьнна цу саго дIуа дича, Даьл раьза ма хургва цу сага, Дала из нийса вверг а ма ва, Даьла къахетам IотIа а ма боссаргаба цунна.

Дала КъорIанчухьа йоах: «Из КъорIан Лайлатил-Къадри бийсанна доссадаьд Оаха». Дуненнеи сигленаштеи юкъе цхьан бийсан IотIадоаладаьд из КъорIан, цул тIехьагIа Жабраьил-Малейку из кхетадарга хьежжа, Мухьаммад-пайхамар волча (Даьлегара салам-моаршал хилда цунна) кIезиг-кIезиг IотIакхихьар из.

Дала КъорIан чухьа йоах: «Лайлатил-Къадри яха бийса, шийна чухьа малейкаш лаьтта доссаш йола бийса я из. Дала Жабраьил малейк а лаьтта доссийташ йола бийса я из».

Из бийса хьаэттача, сийдолаш волча Дала, Жабраьил малейкага амар ду йоах: «Лаьтта тIехьа Iодосса», аьле. Кховзткъеи итт зар малейк хьайца а долаш, Дала лаьтта досса аьнна, амар дергда цунга, цу Лайлатил-Къадри яха бийсан.

Жабраьил-Малейк лаьтта доагIаш, нур догаш байракхаш хургья цунга. Лаьтта букъа тIа уж Iодессачул тIехьагIа, уж байракхаш Хьажий-ЦIен тIа а йогI цар. Пайхамар (Даьлегара салам-моаршал хилда цунна) дIавелла воаллача моттиге а йогI цар уж. ТIаккха малейкашка оал, Жабраьил-Малейка дIа-хьа къаста. Цул тIехьгIа, малейкаша цхьа цIа дитац чу ца отташ, цхьа моттиг йитац, бусулба саг чуволча чу ца отташ. Бакъда, хьакха чуйолча цIагIа долхац уж, къаракъ долча цIагIа чудолхац уж, параз лувчар тIера а ца доаккхаш лелаш волча сага цIагIа а чудолхац уж.

Уж малейкаш лаилахIаиллахIу яхаш, тасбаьхь ешаш хул. «Везан Даьла гештделахь Мухьммад умата» яхаш Даьлага дехар деш хул уж.

Iуйра ламаза ха хьаэттача сигленашка юха лакхе довл уж.

Сийдолча Дала, цу бийсанна гешт дерга да Пайхамара (Даьлегара салам-моаршал хилда цунна) уматах мел волча сага.

Ше дог мел дохадаьраш, шийна къинтIера а баьха, хьай дог мел дохадаьчарна хье къинтIера а ваьнна хила веза, ма доаггIа, Даьлагара гешт дар дехаж вола саг.

Цу бийсана дуIа деш а хила веза «Везан Даьла гешт деш ва хьо, гешт дар дезаш а ва хьо, гешт де Iа сона» яхаш. Цу наха Дала гешт а дергда.

Лайлатил-Къадри бусса, Жабраьил-малейка цхьа саг витац, салам ца луши хьоаста ца хьоасташи.

Пайхамар (Даьлегара салам-моаршал хилда цунна) гайгIане ваха вар яхаш хьехаву ший уммат бахьан. Сийдолаш волча Дала аьлар йоах, пайхамарага «Я Мухьаммад, гIайгIа ма елахь, хьа уммат дунен тIара дIакхалхарг ма дац, Аз пайхамарий даржашка лакха даьккха мара».

Уж пайхамарий даржага миссел лакхбоахаргба яхилга фу маIан да? Хьалха дIабахача пайхамари умматашка малейкаш иха дац, пайхамарашка мара, «Цхьабакъда, Лайлатил-Къадри бийсана хьа умматага салам а луш малейкаш доссийт Аз, — аьннад Сийдолча Дала вай пайхамарага (Даьлегара салам-моаршал хилда цунна) — уж пайхамараш лоархIаш санна, хьа уммат лорхIийт Аз, — аьннад Дала вай пайхамарага (Даьлегара салам-моаршал хилда цунна).

Из Лайлатил-Къадри бийса йолга сенах ховргда сага? МалагIа белгалонаш я цунгахьа хьоахаяь? ТIехъяьнна йIайха а хургьяц из ахкан замалахьа, тIехъяьнна шийла а хургьяц Iана замалахьа. Цу бийсана жIалеш хозаш а хургдац, Iуйрийна, малх хьакхетача хана, кхыча деношка санна, сийрда а боцаш кхетаргба.

Из Лайлатил-Къадри яха бийса йолга хьанна хов? Из ховш, Дала бахкийта овлияаш ба, Дала хайта наха а ба.

Даьла Iибадат чIоагIдеш волча сага, Даьла везар чIогIа долча сага, белгалонаш хургья из бийса йолга хойташ. Дала йоах: «Цу пайхамара умматах мел волча, цо хьийхача наькъах дIа мел водачуни дIаваха нигат долча сагаи, адамий шин бIарга дайна доаца дика дергда Аз царна, адамий шин лерга хьахеза доца дика дергда Аз царна».

Дала уж бийсаш лорае низ лолба вайна, Дала къахетам сомабоаккхалба вай дегашка. Дала камаьршал совйоаккхийла вайца. Уж бийсаш а мархий бутт а дIабахабар аьнна доацаш, нийсача новкъа дIадаха, Дала Ше, низ лолба вайна, бусулба мел волча сага.