Skip to main content

ГIалгIайче уголовни гIулакх хьадийллад ший доалахьарча цIагIа газ эккхарах

ГIалгIай Республике гIолла йолча, Следственни комитета лоткъам эцара урхален, Назранерча лоткъам эцара отдела лоткъамхочо уголовни гIулакх хьадийллад, газ иккха хатар хиларах.

2021 шера, тов бетта бархIлагIча дийнахьа, ГIалгIай Республика, Назрановски района чуйоагIача ТIой-Юрта, газ хьаиха хиларах, цIа эккхаш моттиг нийсъелар, цу бахьанах виъ саг доагама човнаш хинна, больнице а нийсвелар.

Уж бар зIамига кхо бери, 29 шу даьнна цар нанеи.

Хиннача човнах кхалсаг ялар. Хоам бу, карарча хана, цу гIулакхах лоткъам эцаш ба, хатар малагIча бахьанах хиннад тохкаши, цу деша бехке вар лохаши.