Skip to main content

ГIалгIайчен шахьарашка, экологически хьалаш телхадерашца, къовсам лоаттабу

Илдарха-ГIалий тIарча мэре кулгалхоша, бахархошта хьалхадаьккхар шахьара урамашка лостам лоаттабара тIакхувш хила, аьнна.

Шахьара администраце белгалдир, хIама бе-башха доацача бахархоша, паччахьалкхен урхалений наIарга шоай нувхаш Iоувттаеш хилар.

Цу тайпара бокъонаш телхаерашта, дIааьннар дIа а хозац е дIа а эцац.

Кхыметтел маьждига, ишкола, лорий урхаленашка нувхий тIормигаш латташ моттиг нийсъенний массехказа.

Цу тайпарча нахах боккха бехк а боаккхаш, уж лостаме хилара тIахьех.

Социальни сетешка гIолла, шахьара мэре болхлоша бахархошка кхайкарал даьд, лаьрххIа долча нувхаш чутувсача педашка, шоай наIар тIа нувхаш гулъяра, уж ший ханнахьа, цу гIулакха лаьрхIа йолча машенаца дIахьоргйолаш.

Масса оагIорахьара из пайдане да вахача сага, ший коара нувхаш дIаяхьара.

Белгалдаккха деза, тIеххьарча хана, гIишлон объекташ вахаре совйоалаш латташ хиларах, нувхаш а хьаIовш хулл. Цудухьа, чIоагIа лоархIаме хIама да нувхаш ханнахьа дIахьош хилар, моттигаш цIена лелаяр.