Skip to main content

Са дехка майра саг

Къоастой Устарха Ширване 100 шу дизарга

Са дехка майра саг ва из, оал гIалгIаша, нагахьа санна валарах ца кхераш, моллагIча унзарча, халача хIаманна духьалъотташ волча, шийна хьалхашка латта декхар кхоачашде низ кхоачача сагах. Цу тайпара дешаш ала мегаргдолча нахах хиннаб, вай къаман бе-беча тайпаех хьабаьнна тIема а машарерча а хана лётчикаш.

Къаьстта а белгалбаха беза Сийлахь-боккхача Даьймехка тIема юкъе дакъа лоацаш хиннараш: Iоахарганаькъан Рашид-Бек, Оздой Мурад, Малсаганаькъан Ахьмад, Къоастой Ширвани, Iарчакханаькъан Хасолта, кхыбараш. Цар вахар маьршача хана хулача итт вахара нийса лархIа мегаргдолаш да, хIана аьлча машар болча хана гургйоаца кхераме моттигаш иттаза а бIаьзза а дукхагIа яйна нах хиннаб уж, хIара дийнахьа, хIара сахьата Iоажала юхе лийннаб майрахой, кхоанара ди шоашта доагIаргдий ца ховш. Иштта майрал езаш хиннай цу балха тIом боацача заман чухь а, тIема лётчикаш болаш, шоай декхар тIехдика кхоачашдеш хиннаб Пхьилекъонгий-Юртара Осканаькъан Сулумбик, Сурхо тIара ЦIечой Мухьмад. Миг яхача эггара массагIйолча самолёташта доал де Iема хиннаб уж. Царга шоашка санна хало а сагото а кхоач аьнна хет сона цар дезалашка а, уж цIагIа боацаш, сигала болча хана. Со зIамига кIаьнк волаш, Аьлтий-Юртарча Малсаганаькъан дувцаш хезад сона укх тайпара хIама. Сийлахь-боккха Даьймехка тIом болча хана, моастагIий самолёташ Наьсаренга а хьакхоачаш хиннай, бомбаш чуеттар духьа. Цу хана, уж сигала гучаяьлча, Малсаганаькъан Татархан коа араваьле, сигала урагIахьежа отташ хиннав, мьлха духьала кулг а лувцаш.

— Хьавала, дIатаба, моастагIа ва из, — аьлча а юхавоалаш хиннавац къоано.

— Сабардел, вай кIаьнк вий хьожаргвар со царца, — оалаш хиннад йоах цо. Сагото хиннай цунга ший воIах. Иштта кхелла да даь, наьна дог.

Укх шера 100 шу дуз, Галашка баьхача Къоастой Устархана дезале Ширвани ваь хиннача хана денз. ТIема хана майра лётчик волаш чакхваьннача цун, моастагIа эшаваь цIавийрзачул тIехьагIа а 22 шу мара даьнна хиннадац. ДIахо керда хьаяь самолёташ тешаме йий хьожаш, уж сигала кхувлаш къахьийгад цо Рига оалача Прибалтикерча шахьар тIа. ХIаьта самолёт чуежа леча хана а хиннавац из 26 шу даьнна мара. Цунна а, Малсаганаькъан Ахьмада а, Оздой Мурада а Россе Турпал яха еза цIи елар паччахь хиннача Ельцин Борис Николаевича.

Тайп-тайпара йоазош дийшад аз цох лаьца книжкаш тIара а интернет чура а. Цхьаннахьа хьоахадаьдац из дезал болаш хиннав леча хана е хиннавац, саг йоалаяь хиннавий а хац царга гIолла. Иттех-пхийттех шу хьалха Останкино оалача телевидене 1-ча каналах хьахьокхача цхьан передачага хьожаш вагIар со.

Цу чу хьахьокхаш дар Прибалтике яхаш хиннача тIема доакъашхочох, эрсий кхалсагах дола документальни фильм, хIанз къаьна йоккха саг яр из. Цо, доаржадаь, истола тIа Iодаьхкача сурташта юкъе дар дуккхаза сона бIаргадайна вай мехкахочун Къоастой Ширване сурт. Хетаргахьа, цунца болх баь, из вовзаш, саг яр из. Хьанна хов, вайна ца ховш, из саг йоалаяь хиннавий а. Сона хеташ, цун вахарцара тахка езаш моттиг я, аьнна, хет сона из. Музея болхлоша а журналисташа а теркам тIабахийта мегаргболаш хIама да из, сога хаьттача. Хьанна хов, вай мехкахочун вахарцара керда оагIув гучайоале а.