Skip to main content

МагIалбика районе дамбаш хьалъеш латт

ДIабахача аьтинга бетта, геттара чIоагIа дийлхача догIаша, МагIалбика района чуйоагIача кхаь Ачалкхе а, иштта Дола-Коа а бахача наьха доалахьар дар телхадеш, дукха зенаш дир, цул совгIа, наьха социальни Iалашон объекташ а цунна юстара йиссанзар.

Цул совгIа, машена наькъаш тIа асфальт а хьалбоахаш доккхий зенаш хилар. Иштта, воча хьале отт бахача наьха боахамаш геттара чIоагIа догIаш делхача хана.

ХIанз, из деррига чу а лоацаш, МагIалбика района кулгалхоша лаьрхIад цу воча хьала кIала нах буссаргбоаца никъ лаха. Йоккхача- Ачалкхе хьалъе йолаяьй, догIаш совцадергдола дамбаш. Цо таро хулийтаргья, уж цатоамаш юхатоха.