Skip to main content

Тамаш кхоллаш вола дахчан пхьар

Музее гойташ да цун балхаш

Укх деношка мохк тохкаш йолча Малсаганаькъан Тухана цIерагIча ГIалгIай паччахьалкхен музее болх бе болабелар дахчах тамашийна хоза хIамаш хьаеш волча Пхьиденаькъан Ахьмада Адама кхолламца бувзабенна гойтам. Ала деза, дахчах хIамаш хьае ховш бола нах вай къаман хиннаб ширача заман чухьа денз. Укхаза дагадох цхьа шира гIалгIай дувцар. Цо йоах, беррига гIалгIай хьабаьннаб кхаь вешех, царех цаI, вежарий бувбоалача хана, ваха хайнав хьун юхе, хIана аьлча из хиннав дахчан пхьегIаш хьаеш. Тахан Яндаре вахаш вола Адам а вай ширача даьша леладаь пхьоал дIахо дIахьош, къаман говзанчий гIулакх дийна лоаттадеш хьавоагIа.

Дукха нах гулбелар цу дийнахьа музея тхов кIалха, царна юкъе бар ГIалгIайчен пхьарий цхьанкхетара викалаш, Iоахарганаькъан ЧхьагIа цIерагIча Iилма-тохкама института болхлой, Жайрахьарча-Эса-ЧIожерча лораеш йолча Iалама музея къахьегамхой, Наьсарерча исбахьален ишколан хьехархой а дешархой а, мехка тохкамхой, студенташ, Наьсарерча № 2 йолча юкъерча школан дешархой.

Гойтам кийчбеш къахьийгача музея Iилман болхлочо Дзейтанаькъан Жаннас, вIашагIкхетар хьаделлаш, белгалдаьккхар:

— Тахан вай дерригаш вIашагIкхийттад Пхьиденаькъан Ахьмада Адама аргIанарча гойтамга хьажа. Сакхетамера саг, ше хьахилча денз, хозача хIаманга кхача гIерташ хьавенав. Цо из кхоачаваьв Iалама бийдалах цецваллал хоза хIамаш кхолларга. Пхьиденаькъан Адама балхаш хьалхара гойташ дац мохк тохкаш йолча музея фусамашка. Цун балхаш телевиденерча передачашка гIолла а довзийташ хиннад вай мехка бахаш болча нахá. ХIара къаман ший тамагIа да дахчах хIамаш хьаеча балха тIа пайда эцаш, ший говзалаш а наькъаш а да. Тахан музее хьабеллача дахчах хIамаш еча Пхьиденаькъан Адама декоративни-прикладной гойтама цIи я «Говзанчий тIехьале» яхаш.

ДIахо къамьл дир музея директора Саганаькъан Мухьмада, Пхьиденаькъан Адама, Iилма-тохкама института болхлочо Дзараханаькъан Зейнапа, моттигарча пхьарий цхьанкхетара кулгалхочо Галай Адама. Массане а белгалдаьккхар пхьара деш дар йоккха говзал эшаш а.

Гойтаме хьажа оттадаьдар сурташ, дахчах хьаяь зIамига а йоккха а гIалаш, пенаш хоздеш вай даьша леладаь гIирсаш, боккхийча наьха Iасаш. Нагахьа санна гIалаех дувце, уж Iалаьмате дукха яьй цо.

Духхьал тайп-тайпарча мехкашкарча нахага кхаьча уж ши-кхо эзар хургья. Цхьаяраш совгIата тийннай цо, цхьаяраш Наьсарерча МутаIаланаькъан Хь. цIерагIча урам тIарча «Лезгинка» яхача тика гIонца ехкай.