Skip to main content

Хоза гIулакх

Вай къаман нах массахана хиннаб хозача гIулакхашца белгалбоалаш

Ма лакха мах болаш хиннад-кх массахана вай къаман наьха вахаре хоза гIулакх! Ма тоам хул-кх дега ишттача оагIонца саг белгалвоалаш зийча! Наьсарера гом болча латтача газела чу хьачухьежача кхалсага хаьттар, канала дехьа йодий ер, аьнна.

Боккхийчари зIамагIчари шаккхе поликлиника дIайихьача, хIетта нах баха хайшача моттигах тахан вайна юкъе «каналал дехьа» оал. Газела чу дагIача оаха массане цхьатарра жоп делар, наькъа дIадехьа а яьнна 6-гIа номер латтача машенаца яха еза хьа цига аьнна. Кхалсаг оаха яхар де сихъенна йолаелар. Ма даггара тIехьа сигнал етташ хьаерзаяь, кулг лостадаь, юхайийхар из газель лоаллаш ваьгIачо. Цунна аттагI дар хьалхадаьккхар цо.

Оаха аьннача беса яхача, хоза наьха санна шахьара го баьккха, вайна массанена тоъаш йоаца, ха йоаеш, дIакхоачаргьяр из каналал дехьа. Газелиста хьалхадаьккхар цунна, тхоца цхьан остановке кхаччалца дIа а яйя, тIаккха хьайна эшача машена тIа  ховргья хьо, аьнна. ТIаккха мара уйла янзар оаха, ший цхьацца вахарерча гIулакхаша араяьккха из кхалсаг сихагIа ше йодача дIакхачийта мишта хьаькъал долаш кхестар тха газелист. Светофорашта юхе сайцача, зийра оаха, из кхалсаг тIера Iойоалийташ аттагIа хургбола никъ хержа из воагIилга.

Наькъа доагIа ахча хьа ца эцаш, кхыча газела тIа дIатIахоайир цо кхалсаг. Малав ца ховча цу сага гойта гIулакх зIамига дале а, хьо геттара сихвенна цхьаннахьа кхача гIертача хана, ха ца тоъаш тIехьавусаш латтача хана, мел доккхеи хозеи хул беркатеча сага хьа хьал атта деш даь гIулакх! Хеталу, ма хоастам бе безаш хIама да-кх Дала тхо бусалба кхоллар, вIаший лерхIам лелабе ховш дола дегаш тхона далар!

Дуккха а хилба иштта лерхIамаш дола нах! Вахарерча гIулакхаша, хьай кара хIама доацаш, сихваь хьо удавеча хана, ма доккха гIо хул цIенача дег тIара даьча дикача гIулакхах! Хье мо волча сага новкъостал де йиш хилар доккха ираз да!